REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

AM Budownictwo Michał Sąchocki

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy: AM Budownictwo Michał Sąchocki, działający pod adresem:

www.sklep.ambudownictwo.pl, prowadzony jest przez: Michał Sąchocki, z siedzibą

w/przy: Niziny 96, 28-142 Tuczępy, działający pod numerem NIP: 655 183 11 19.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów

w sklepie internetowym: AM Budownictwo Michał Sąchocki, a w szczególności

zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu,

jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez

Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest

regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są

obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem

zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegać postanowienia Regulaminu. Sprzedaż

odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia

zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie,

klikając na stronie internetowej Sklepu: www.sklep.ambudownictwo.pl w hiperlink:

„Regulamin Sklepu". Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu:

www.sklep.ambudownictwo.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie

stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia

umowy, w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U.

z 2023 r. poz. 1610, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę

kupna i dostawy wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. DEFINICJE

Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług

Sklepu przez Klientów.

2/1

Konsument - osoba fizyczna zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu,

niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę

cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością

gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej

przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów

o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dla celów

niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych

dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów, jak też

Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod

warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz

jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne

przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za

pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie

Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in.

sposobu dostawy i płatności.

Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz

w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym

ilości nabywanych Produktów.

Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną:

www.sklep.ambudownictwo.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od

Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca - Michał Sąchocki, z siedzibą w/przy: Niziny 96, 28-142 Tuczępy, NIP:

655 183 11 19 który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje

sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem,

którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę

cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi

cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

Produkt - każdy towar lub usługa, w tym nieruchomości, usługi cyfrowe i treści

cyfrowe, a także prawa i obowiązki.

Środowisko cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe,

wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej

lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

Integracja - połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska

cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia

zgodności z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

3/1

Kompatybilność - współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru

ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do

korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez

konieczności ich przekształcania.

Funkcjonalność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia

swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Interoperacyjność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do

współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż

te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru

tego samego rodzaju.

Internetowa platforma handlowa - usługa korzystająca z oprogramowania, w tym

ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego

przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się

Konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub osobom

fizycznym, niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi

osobami fizycznymi, niebędącymi przedsiębiorcami.

Dostawca internetowej platformy handlowej - przedsiębiorca, który obsługuje

internetową platformę handlową, dostarcza podmiotom internetową platformę

handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy.

Umowa - umowa sprzedaży Towarów na odległość, zawarta przez Klienta za

pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem

i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Główne parametry, decydujące o plasowaniu ofert, przedstawionych

Konsumentowi w wyniku wyszukiwania, przedstawiane również w bezpośrednim

powiązaniu z daną ofertą, w widoczny sposób, są następujące:

materiały ogólnobudowlane aktualizowane na bieżąco, pokatalogowane

3. Sklep oznacza oferty sponsorowane oraz płatne reklamy. Informacje te są

przedstawiane w bezpośrednim powiązaniu z danym wynikiem wyszukiwania,

w widoczny sposób, który wyróżnia się z ogólnego interfejsu.

4. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany

jest zapłacić, zawierającą należny podatek (cena brutto). Koszt dostawy nie jest

wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy

Produktu.

5. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza

uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje

Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie

4/1

Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody

Konsumenta.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, znajdujących się w Sklepie,

wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania

akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.

7. W razie wprowadzenia promocji, Sklep informuje Klientów o najniższej cenie

Produktu z ostatnich 30 dni. Jeśli Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni, cena

przed promocją to najniższa cena od momentu wprowadzenia Produktu do Sklepu.

Informacje te są przedstawiane obok ceny promocyjnej Produktu.

8. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza

Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.sklep.ambudownictwo.pl

lub e-mailowo na adres: sklep@ambudownictwo.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na

dobę.

9. Zamówienie Produktu realizuje się poprzez wybranie Towaru, którymi Klient jest

zainteresowany, kliknięcie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA", znajdującego się przy

opisie Produktu, a następnie, z poziomu "KOSZYK", znajdującego się w zakładce

Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty

bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego

Produktu, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

10. Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powinni zaznaczyć, już w chwili

składania zamówienia Produktów, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.

11. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na

swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.

12. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się

proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się

maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez

Sprzedawcę.

b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym -

rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie

bankowym Sklepu.

13. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni

robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od: 7:00, do: 17:00. Zamówienia

złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą

rozpatrywane następnego dnia roboczego.

14. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest

rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego

otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

5/1

15. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta

zostanie również wystawiona i wysłana Klientowi faktura VAT (art. 106b ust. 3 ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570,

ze zm.).

16. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a) E-mail - sklep@ambudownictwo.pl

b) Telefon - 695 204 960

c) Adres korespondencyjny - Niziny 96, 28-142 Tuczępy

d) Adres w celu realizacji odstąpienia od Umowy: Niziny 96, 28-142 Tuczępy

17. Sprzedawca nie weryfikuje autentyczności recenzji Klientów na temat

zakupionych w Sklepie Produktów.

4. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:

paczkomatu

kuriera

2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze.

Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego

dnia roboczego.

3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 7. Na czas oczekiwania składa się

czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Produktów do zamówienia oraz

przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin, w przypadku Polski.

4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego

obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania

zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku uszkodzenia przesyłki

Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch

jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Produktu w Sklepie

stacjonarnym, pod adresem: Niziny 96, 28-142 Tuczępy.

5. REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

6/1

1) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;

2) przelewem;

3) Płatność Online za pomocą Przelewy24.pl

2. Szczegółowe zasady i warunki dokonywania płatności za pośrednictwem banków

lub innych dostępnych serwisów określają właściwe regulaminy odpowiednich

banków i serwisów.

3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia

opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty

złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca

i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko

numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty,

przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu:

sklep@ambudownictwo.pl (e-mail), 695 204 960 (tel), Niziny 96, 28-142 Tuczępy

(adres).

6. REKLAMACJA

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu z Umową.

Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta,

w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące

Towarem, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), dotyczących rękojmi za wady.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Produktu, który

to brak istnieje w chwili jego dostarczenia i jest ujawniony w ciągu dwóch (2) lat od tej

chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez

Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby, działające w ich imieniu, jest

dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się

przed upływem dwóch (2) lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego

dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie

można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu

z Umową.

3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy

lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy,

lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli

doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową, w sposób wybrany przez

Konsumenta, jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla

Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych

kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności

z Umową.

4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili,

w której Konsument poinformował go o braku zgodności z Umową, i bez

7/1

nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz

cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym

w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi

Sprzedawca. W tym celu Konsument udostępni Sprzedawcy Produkt, podlegający

naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.

Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu

z Umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie, po dokonaniu

naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie

o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową;

b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową;

c) brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca

próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

d) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie

ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego żądania jego naprawy albo

wymiany;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie

doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez

nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy,

w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości produktu

zgodnego z Umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek

skorzystania z prawa obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie

czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

7. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu

z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową

jest istotny.

8. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt

Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie,

nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu

lub dowodu jego odesłania, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim

posłużył się Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób

zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Reklamacje dotyczące Produktów, mogą być zgłaszane:

a) na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy: Niziny 96, 28-142 Tuczępy;

b) pocztą elektroniczną, na adres e-mail: sklep@ambudownictwo.pl.

10. Reklamacja powinna zawierać:

8/1

a) dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny,

adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);

b) wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;

c) numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;

d) oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić

złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

11. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę

gwarancji na zakupione Produkty, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020

r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od Umowy dotyczącej Produktów,

zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na

piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia

odebrania Towaru przez Konsumenta). Termin ten uważa się za zachowany, jeśli

Konsument wyśle oświadczenia, przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie

o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: Niziny 96, 28-142

Tuczępy.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia,

w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru

przed jego upływem.

5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy: Niziny 96, 28-142 Tuczępy.

7. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia

o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego

płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do

chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu

jego odesłania.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób

dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do

zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu

zapłaty, jakiego użył Konsument.

9/1

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi

w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany,

wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar, ulegający szybkiemu zepsuciu

lub mający krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić

dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad

którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany

w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu,

ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi

towarami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy

o prenumeratę;

h) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od Umowy;

i) o dostarczanie Towarów z elementami cyfrowymi, usług cyfrowych lub treści

cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest

zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za

wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed

rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę

utraci prawo do odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości,

a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;

j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów

mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług

10/1

związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi

lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał

w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy

dodatkowo inne usługi, niż te, których wykonania Konsument żądał,

lub dostarcza towary inne, niż części zamienne, niezbędne do wykonania

naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od Umowy przysługuje

Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych Usług lub Towarów;

m) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny,

w przypadku, w którym Konsument wyraźnie zażądął od Sprzedawcy, aby

przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni

wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

12. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentom

oraz Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta.

8. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez

Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat

Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.

Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się

pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego,

działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego

należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co

do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest

pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

 Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 Internetowej platformy ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów" nie znajduje

zastosowania wobec Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez

niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę,

który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

11/1

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4

maja 2016, str. 1–88.

2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas

korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane

podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy.

4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych), Dz.Urz.UE L 119, 4 maja 2016, str. 1–88 ma prawo dostępu do swoich

danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca

zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na

przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności

zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania Umowy sprzedaży

Produktów, znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie

internetowej Sklepu: www.sklep.ambudownictwo.pl, w zakładce: „Regulamin Sklepu".

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń

pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej

wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego

przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie

Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie

przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego

Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących

przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami

Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi

konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

12/1

8. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta, niż postanowienia

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.

287, ze zm.) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

9. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało

stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej

części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne

lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje

zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk

w Regulaminie.

Załącznik 1: Formularz odstąpienia od zawartej Umowy przez Konsumenta oraz

Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta

Miasto/Wieś: ___________, dnia: __________ r.

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

Imię i nazwisko: ________________

Adres: ________________

E-mail: ________________

Tel: ________________

Przedsiębiorca:

Nazwa: AM Budownictwo Michał Sąchocki

Adres: Niziny 96, 28-142 Tuczępy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA LUB

PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

13/1

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem

przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania

przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,

art. 34 ust. 2 i art. 35.

informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej

na:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej,

wynikającej z odstąpienia od umowy: _______________ zł (słownie:

_____________________________________________), którą należy przelać na

następujący numer rachunku bankowego: _________________________.

Pouczenie:

Konsument, jak również Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, ma prawo odstąpić

od Umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku

Umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego

pobytu Konsumenta albo wycieczki - w terminie 30 dni. Termin do odstąpienia od

Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub w którym Konsument

wszedł w posiadanie rzeczy/partii rzeczy lub części lub w którym osoba trzecia, inna

niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy/partii

lub części, a w przypadku Umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu

zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta albo wycieczki - po upływie 30 dni

od dnia wejścia w posiadanie tej rzeczy/partii rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować

Sprzedawcę, tj. AM Budownictwo Michał Sąchocki, pod adresem: Niziny 96, 28-142

Tuczępy, na adres e-mail: sklep@ambudownictwo.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu

od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego pocztą tradycyjną

lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza

odstąpienia od Umowy, dołączonego do niniejszego Regulaminu, co nie jest

obowiązkowe. Termin uważa się za zachowany, gdy Konsument wysłał informację,

14/1

dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy, przed upływem

terminu do odstąpienia od Umowy. Konsument powinien odesłać lub przekazać

Produkt Sprzedawcy, na adres: Niziny 96, 28-142 Tuczępy, niezwłocznie, a w

każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę

o odstąpieniu od Umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli Konsument

odesłał Sprzedawcy Produkt, przed upływem terminu 14 dni.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie

otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z

wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta

sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy i zwykły sposób dostarczenia, oferowany

przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od

dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o chęci skorzystania z prawa

odstąpienia od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do

czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu

jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności,

który został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument

wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie - w każdym przypadku Konsument nie

poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Z wyrazami szacunku

__________________

(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta)