POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ

(WWW.SKLEP.AMBUDOWNICTWO.PL)

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych

Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby

Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie

korzystania ze strony internetowej.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych

osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora

tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania

organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych

osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Michał Sąchocki,

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: AM Budownictwo Michał Sąchocki,

z siedzibą przy: Niziny 96, 28-142 Tuczępy, NIP: 655 183 11 19 (zwany dalej:

„Właściciel").

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

Za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem

www.sklep.ambudownictwo.pl

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do

a. zarejestrowania się na stronie internetowej;

b. zawarcia umowy;

c. dokonania rozliczeń;

d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;

2/1

e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np.

odstąpienie od umowy, rękojmia).

f. ________

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji

o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również

przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji

handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy

wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych

obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie

publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem

i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu

bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony

przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług

i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego

marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest

niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:

- imię i nazwisko; 

- adres e-mail;

b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

- imię i nazwisko; 

- płeć; 

- adres dostawy; 

- numer telefonu; 

- adres e-mail;

c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

- data urodzenia; 

- numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury); 

- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot

należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu

dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru

rachunku bankowego.

3/1

3. Ponadto, administrator przetwarza również następujące dane:

 NIP do faktury

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4.5.2016,

str. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody

Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili

potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie

dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie

internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie

przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich

danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po

zalogowaniu się na swoje konto.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego

danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych

może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np.

wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich

celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów

przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony

internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora

danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane

czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby

administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na

dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie

konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory

przez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu

danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez

4/1

administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym

zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw

nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje

usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej

pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy

to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym

zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na

dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi,

przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do

administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać

dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby

administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia,

administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane

osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne

z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie

pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem

miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest

konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których

zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich

przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem

cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez

okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe

z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu

przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące

zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi

Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem,

dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta

Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku

wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych

osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

5/1

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom

współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji

np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek

lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie

dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji

handlowych).

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe

Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani

przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych

tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza

obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13

ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

VIII. PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię

(dalej łącznie nazywane: „cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika

do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego

preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych

oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb

Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny,

który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu

przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego

urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich

głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko

przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki.

Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę

internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed

dłuższy czas.

4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:

ecsi, ważność plików do 30 dni

5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez

administratora.

6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne

z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

6/1

7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie

akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną

zapisane w pamięci urządzenia.

8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies

lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne

powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia

akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić

pełne korzystanie ze strony internetowej.

10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby

strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były

dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę

internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy

skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności

serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest

zarejestrowana na stronie internetowej;

d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies,

adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania

problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony

internetowej;

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony,

w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony

internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.